Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Talentem s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 017 19 815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 210904 („Talentem“), profesionálové v oblasti náboru zaměstnanců a také správce osobních údajů Vás tímto dokumentem informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jste společnosti poskytli a/nebo které poskytnete.

Společnost Talentem propojuje poskytovatele pracovních pozic a vhodné uchazeče o zaměstnání. Pomáháme tak svým klientům najít vhodné kandidáty na volná pracovní místa a Vám tak nalézt ideální pracovní uplatnění. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů se proto neobejdeme. Jelikož účel a prostředky zpracování osobních údajů určuje jak naše společnost, tak klient zvlášť, jsme v postavení samostatných správců osobních údajů.

Pro společnost Talentem je důležité, aby Vaše osobní údaje, které v rámci náborového procesu poskytnete, byly v bezpečí a Vy jste měli nejen v důvěru v nás, ale zároveň byli řádně informováni o tom, jak v souvislosti s výběrovým řízením nakládáme s Vašimi osobními údaji. Snažíme se udržovat nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s těmito zásadami zpracování a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdy a jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme:

  • z profesní sítě LinkedIn;
  • přímo od Vás, pokud s Vámi komunikujeme písemně či telefonicky;
  • z jiných veřejně dostupných zdrojů.

 

Jakýkoliv správce osobních údajů může pro účely výběrového řízení použít informace veřejně dostupné, např. z veřejných rejstříků či jiných veřejně dostupných databází a zdrojů. Toto vyhledávání informací je prováděno pracovníky naší společnosti. V některých případech mohou třetí osoby (bývalí zaměstnavatelé) poskytovat doporučení týkající se Vašeho působení v předchozím zaměstnání.

 

Jaké údaje zpracováváme (rozsah)?

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme lze použít k identifikaci Vás jako fyzické osoby. Především se jedná o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. V průběhu telefonického (po)hovoru se však dotazujeme na další informace, které jsou potřebné k vyhodnocení vhodných kandidátů, jako např. vzdělání, mzdové očekávání. Nicméně platí, že (i) zpracovávány a shromažďovány jsou pouze údaje, které jsou pro proces výběru zaměstnanců relevantní a (ii) rozsah údajů se ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici může lišit.

Primárně nechceme znát Vaše citlivé údaje (GDPR tyto označuje jako zvláštní kategorie osobních údajů) a také nepožadujeme informace, které nesouvisí s výkonem práce a které nesmí vyžadovat ani zaměstnavatel, jak uvádí zákoník práce. Nicméně v případech, kdy je dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, nebo v případech, kdy zpracování těchto údajů stanoví zvláštní právní předpis, anebo k takovému zpracování poskytnete výslovný souhlas (ať již písemně či prostřednictvím telefonického hovoru s námi), mohou být údaje (výjimečně) zpracovávány a předávány Vašemu potencionálnímu zaměstnavateli. Našim klientům – Vašemu potencionálnímu zaměstnavateli také předáváme Vámi poskytnuté CV (životopis) či motivační dopis, a to v podobě, v jaké tyto od Vás obdržíme.

 

Jaký je účel a právní základ?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s výběrovým řízením na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

V zásadě si Vaše osobní údaje po skončení daného výběrového řízení neuchováváme. Pokud však během telefonického (po)hovoru vyjádříte zájem s tím, abychom si Vaše údaje ponechali pro případné další vhodné nabídky jiných potenciálních zaměstnavatelů, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely evidování Vás jako kandidáta/uchazeče o zaměstnání za účelem nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu dle domluvy v rámci telefonického (po)hovoru.

 

Účelem zpracování osobních údajů je tak vedení výběrových řízení pro konkrétní zaměstnavatele a nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu.

 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem agregovaných analýz/statistik nebo průzkumů trhu, jsou vždy zpracovávány tak, aby neumožňovaly identifikaci jednotlivých kandidátů/uchazečů o zaměstnání. Jedná se například o statistiku internetového provozu. Agregované údaje neobsahují žádné informace, prostřednictvím kterých by bylo možno identifikovat jednotlivé osoby, a proto se nejedná o osobní údaje.

 

Jak dlouho údaje uchováváme a komu je předáváme?

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání daného výběrového řízení u konkrétního zaměstnavatele. Vyjádříte-li s tím souhlas či zájem během telefonického (po)hovoru, budou Vaše osobní údaje uchovávány po omezenou dobu za účelem nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu. Uchazeč o zaměstnání může být vhodným kandidátem pro pracovní místa otevřená v budoucnu, a za tímto účelem může společnost Talentem uchovávat osobní údaje na základě poskytnutého souhlasu, resp. vyplyne-li z telefonického (po)hovoru, či jiné komunikace s uchazečem, že si toto uchování přeje. Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly za tímto účelem (nabízení pracovních příležitostí v budoucnu) zpracovávány, či si dříve udělený souhlas rozmyslíte, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Společnost Talentem dodržuje zásadu omezení uložení, tj. nezpracovává osobní údaje déle, než je pro daný účel nezbytné.

 

Osobní údaje uchováváme/zpracováváme v EU/EHP. Zcela výjimečně se může stát, že klient, tj. Váš potencionální zaměstnavatel bude sídlit mimo EU/EHP, příp. dostaneme pokyn, abychom Vaše údaje zaslali na oddělení HR ve příslušné třetí zemi. V takovém případě jsou Vámi poskytnuté údaje zpracovávány a předány mimo EU/EHP za dodržení příslušných pravidel stanovených v GDPR, především v čl. 45 GDPR, na základě vhodných záruk dle čl. 46 GDPR, či na základě specifické výjimky dle čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť předání Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

 

Konkrétního zaměstnavatele a třetí zemi, do které bychom případně předali Vaše osobní údaje, Vám sdělíme v průběhu telefonického (po)hovoru, jelikož předání údajů se odvíjí od pracovního místa Vašeho potencionální zaměstnavatele. Berte prosím na vědomí, že v některých třetích zemích nemusí tamní právní předpisy zaručovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jako v EU a společnost Talentem není schopna ovlivnit nakládání s Vašimi osobními údaji zpracovávanými mimo EU/EHP. Bezpečné třetí země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle čl. 45 GDPR jsou ty země, které disponují platným rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů a jejich seznam je dostupný zde.

 

Osobní údaje můžeme dále předat také:

 

  • našim dodavatelům a subdodavatelům, kteří jednají jako náš zpracovatel osobních údajů v souladu s našimi pokyny (aktuální seznam těchto zpracovatelů Vám v případě Vašeho zájmu poskytneme na vyžádání);
  • státním orgánům, právním zástupcům nebo jiným osobám, pokud tak stanovuje (dovoluje) platný právní předpis nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

 

2. VAŠE PRÁVA

V souvislosti s poskytnutými osobními údaji máte právo požadovat informace, které osobní údaje o Vás zpracováváme, a to tak, že nám zašlete písemnou žádost (např. e-mailem). Kontaktní údaje naleznete níže. Máte právo na jednu kopii zpracovaných osobních údajů, a to bezplatně. U dalších požadovaných kopií můžeme účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů na vydání dané kopie.

 

Kromě práva na přístup Vám náleží také:

 

Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom doplnili, změnili nebo aktualizovali Vaše osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné;

 

Právo na výmaz – můžete nás kdykoliv požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. V případě, že požádáte o výmaz, Vaše osobní údaje vymažeme pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost;

 

Právo na omezení – v případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

 

Právo vznést námitku – možnost kdykoliv vznést námitku proti zpracování, které je prováděno za účelem ochrany oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu;

 

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů;

 

Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – Vy ani Vaše osobní údaje při zpracování prováděném společností Talentem nebudou předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na Vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku. Při zpracování společností Talentem nedochází k automatizovanému rozhodování;

 

Právo odvolat souhlas – pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud byste se domnívali, že společnost Talentem svým zpracováním porušuje právní předpisy, máte kdykoliv právo podat stížnost dozorovému úřadů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

V souvislosti s právem podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, doporučujeme, abyste se před podáním stížnosti dozorovému úřadu obrátili nejprve na naši společnost, jelikož je možné, že záležitost budeme schopni vyřešit přímo s Vámi efektivnějším způsobem.

 

Vaše práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 

3. ZABEZPEČENÍ

Dbáme na vysokou úroveň ochrany osobních údajů, a proto aktivně pracujeme tak, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány s maximální péčí. Přijímáme opatření, která lze přiměřeně očekávat, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásadami zpracování a GDPR.

 

Pokud jde o přenos dat a informací přes internet a mobilní sítě, není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti (např. e-mailem). Pamatujte prosím na to, že jakékoliv údaje/informace sdělené přes sítě jsou zároveň ukládány na servery poskytovatelů/provozovatelů těchto služeb. Předpokladem pro bezpečné zasílání dokumentů přes e-mail je ideálně jejich šifrování. Šifrování e-mailové zprávy znamená, že se zpráva převádí z čitelného prostého textu na šifrovaný text a zprávu pro čtení může rozšifrovat jenom příjemce. Věnujte proto prosím pozornost také podmínkám jednotlivých provozovatelů, které jsou dostupné zpravidla na jejich webových stránkách, zvláště v případě pokud e-mailem odesíláte informace či osobní údaje citlivější povahy. Za únik, neoprávněný přístup či jiné zneužití Vašich dat z důvodu nedostatečného zabezpečení při jejich odesílání z Vašeho e-mailového serveru nenese společnost Talentem odpovědnost.

 

4. ZMĚNA ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ A UŽITEČNÉ ODKAZY

Obsah zásad zpracování jsme oprávněni kdykoli měnit nebo doplňovat. Pokud tak učiníme, zároveň Vás v případě významných či podstatných změn budeme v souladu s doporučením Evropského sboru pro ochranu osobních údajů informovat o provedených změnách. Nejnovější verze zásad zpracování bude vždy k dispozici v zápatí webových stránek společnosti Talentem dostupných zde.

 

Podmínky zpracování údajů prostřednictvím LinkedIn naleznete zde.

 

5. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto zásad zpracování nebo způsobu zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na kterémkoliv z následujících kontaktů:

 

E-mail: info@talentem.com

Webový formulář: www.talentem.com

Korespondenční adresa: Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 017 19 815

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali, jelikož nám taková povinnost nevznikla.

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 01.09.2021.